Urtid – Istid – Nutid

Geologisk natur­stig i Törn­skogen

Naturskydds­föreningen i Sollen­tuna har gjort i ordning stigen Urtid – Istid – Nutid. Den passerar 30 lokaler där man kan se olika geologiska fenomen. Vid varje lokal finns en QR-kod.


Exempel på QR-kod

Genom att skanna QR-koden med en mobiltelefon får man en beskrivning av platsen och hän­visningar till en karta och till bak­grunds­information. Denna digitala lösning har tagits fram av Vax­mora torps stöd­förening (kontakt), och är inlagd här på Vax­mora torps hem­sida.

Stigen börjar vid Vax­mora torp och är drygt 5 km lång. Flera delar av stigen går genom blockig terräng, men i övrigt är den lätt­gången.

A5 häfte

Som ett alternativ till att använda QR-koderna, ger Natur­skydds­föreningen i Sollentuna ut ett A5 häfte med beskrivning och karta (kontakt).

Att följa stigen

Stigens läge har lagts in på en karta. Markeringarna i terrängen är sparsamt förekommande. De består av triangel­formade trä­skivor med spetsen ned och par av sten­block på vardera sidan intill stigen. Där den avviker in på en ny stig finns pekare med triangel­symbolen.

Vid varje lokal finns en trä­skiva med triangel­symbolen och en QR-kod.


Stigens första QR-kod, vid Vax­mora torp

Några intressanta platser finns också i närheten utanför stigen.

Geologiska fenomen

Naturhistoriska tidsavsnitt med olika geo­logiska uttryck

Geologi är läran (logos) om jorden (gaia). Kunskap om jorden har vi fått empiriskt. De geo­logiska processer som vi ser i nu­tiden har alltid funnits och efter­lämnar liknande resultat i form av mineral, berg­arter, jord­arter och fossil (aktualist­principen). Spåren från jordens ur­tid för över 2,5 miljarder år sedan finns kvar liksom spåren efter den senaste istiden för bara 20 000 år sedan. Genom kunskap om naturen har vi lärt oss att exploatera den. Utan denna kunskap förstår vi inte vad som är värt att beakta eller när exploateringen över­skrider det acceptablas gräns.

Geologien i Törn­skogen visar oss skeenden som är miljarder år gamla och sådana som ännu pågår. Man kan dela in geologien i Törns­kogen i fem tids­avsnitt som präglas av för varje avsnitt typiska processer, vars spår vi kan avläsa i naturen.

Berg­grundens bildande, som omfattar cirka 1 miljard år,

berg­grundens deformation som sker i den efter­följande 1 miljard åren,

istiden som omfattar cirka 1 miljon år,

landhöjningsperioden efter isens av­smältning som omfattar cirka 10 000 år,

• samt tiden då människan har lämnat synliga geo­logiska spår, de sista 2000 åren.

Mer om fenomenen


Schematisk översikt för olika geo­logiska fenomen som man kan se i Törn­skogen.

Det är stor skillnad i tid mellan de olika geo­logiska fenomenen.

• Tiden mellan bildningen av olika gnejser tills dessa blev xenoliter i granit är cirka 200 miljoner år.

• Mellan bildningen av graniten och dia­basen gick det ytterligare kanske 300 miljoner år.

• Till nästa geo­logiska skede, istiderna, som har givit upp­hov till jord­arterna, tog det 1.5 miljarder år.

• Tiden från is­avsmältningen i Upp­land för circa 12 000 år sedan tills de första skären dök upp i Törns­kogen är bara 5 000 år.

• När allt­mer land höjdes ur havet hittas också de första spåren från människor. Land­skapets senaste omvandling genom människans verksamhet i Törn­skogen har skett de senaste 150 åren.

Biologiska förhållanden

De geologiska förhållandena styr också de biologiska.


I den schematiska profilen från Norr­viken i väster till Fjäturen i öster ser man hur olika biotoper är förknippade med de varierande geo­logiska förut­sättningarna och före­komsten av vatten.

Snuggan och Törn­skogs­mossarna som är högt belägna, är närings­fattiga med naturligt lågt pH. De lägre liggande sjöarna och kärren är närings­rika med rik växtlighet.