Naturstig

Tids­avsnitt

Land­höjnings­tiden

När isen smälte bort för ca 13 000 år sedan låg den nu­varande land­ytan mer än 100 meter under vatten. Sedan dess har en oavbruten land­höjning höjt allt större om­råden ur havet. Skären som stack upp ur havet, bland dem Törn­berget och Myr­berget, spolades rena från lösa av­lagringar. Bara stora block blev kvar som rester på de frilagda häll­ytorna. De mindre blocken samlades i strand­zonen där de ständigt rullades av vågorna och rundades av. Block­kransar runt kal­spolade berg och strand­vallar finner man på flera höjd­nivåer runt Törn­berget och på många ställen i det inre av Törn­skogen. Där marken sluttade mindre utbildades mera lång­grunda stränder med grus och sand.


Landhöjningskurvan visar hur havs­nivån ändrats med tiden.


På den ren­spolade berg­toppen ligger bara de största sten­blocken kvar.


En bit ner i sluttningen hopas de mellan­stora blocken och bildar en block­krans runt berget.

Det fin­korniga materialet i moränen samlades i de djupare sprick­dalarna som nya tjocka ler­lager. Allt­efter­som landet höjdes ytterligare vaskades nya strand­zoner rena från fin­kornigt material och ler­lagren i dal­bottnarna ut­ökades.

Till slut över­gick skär­gården till det sjö­land­skap som vi ser i dag. Man kan räkna ut ungefär när ett visst om­råde var i strand­zonen om man känner till höjden över havet och den årliga land­höjningen. Den är för när­varande 4,5 mm per år i detta om­råde, men har varit avse­värt större strax efter is­av­smältningen. I en del svackor uppkom sjöar som så småningom växte igen och över­gick till torv­mossar - en process som ännu pågår och som har anhopat flera meter torv i t.ex. Törn­skogs­mossen.

I sluttningen mot Norr­viken har bäckar eroderat sig ned genom moränen ända till berg­grunden allt­efter­som landet höjde sig. I sluttningar med morän­lager kan skred uppstå vid jord­skalv eller när vatten­massor försvunnit varvid trycket mot sluttningen har minskat. Erosion från bäckarna pågår fort­farande och man kan se flera små delta­bildningar vid sjö­stranden, t.ex. vid bäcken mellan Vak­sberget och Läns­mans­berget och vid dag­vatten­ut­släppet från Vax­mora små­hus­område.


Morän som svallats av havs­vågorna bildar ett sten­torg (Fiskgjus­heden).


Grus har svämmats ned till ännu lägre nivåer (stig vid Vax­mora kärr).


Lera och silt har samlats i dal­sänkorna och blivit åker­mark (Kohlsta­dalen).